ကရင္နီစိုက္ပ်ိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္း၏ တတိယအႀကိမ္ေျမွာက္ သဘာဝနည္းက်စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထရပ္တည္ေရး (၆) လ သင္တန္း ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆံုး

ကရင္နီစိုက္ပ်ိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္း၏ တတိယအႀကိမ္ေျမွာက္ သဘာဝနည္းက်စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထရပ္တည္ေရး (၆) လ သင္တန္း ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆံုး

KnIC(HQ): 14 December မဟာမဲေခါင္ေဒသစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း Great Mekong Sub-region Agriculture and Education Development Foundation(GMSAEDFC) ႏွင့္ ကရင္နီ လူမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးစင္တာ (KSWDC) တို႔ပူးတြဲအစီအစဥ္ျဖင့္ဖြင့္လွစ္သည့္ ကရင္နီသဘာဝနည္းက်စိုက္ပ်ိဳးေရးသင္တန္း (Karenni Ecological Farming Center) ၏တတိယအႀကိမ္ သဘာဝနည္းက်ႏွင့္ ကိုယ္ ထူကိုယ္ထတပိုင္တႏိုင္စိုက္ပ်ိဳးေရး (၆) လသင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားကို ထိုင္း-ကရင္နီနယ္စပ္ သင္တန္းအေျခစိုက္ရာေနရာတြင္ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပ ၿပီးစီး ခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။ အဆိုပါ…

(၇) ႀကိမ္ေျမွာက္အဆင့္ျမင့္လူထုစီမံခန္႔ခြဲေရးသင္တန္းဆင္းပြဲႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေန႔တၿပိဳင္နက္က်င္းပ

(၇) ႀကိမ္ေျမွာက္အဆင့္ျမင့္လူထုစီမံခန္႔ခြဲေရးသင္တန္းဆင္းပြဲႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေန႔တၿပိဳင္နက္က်င္းပ

KnIC(HQ): 11st December     ကရင္နီလူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္းမွ ကမကထျပဳက်င္းပဖြင့္လွစ္သည့္ (၆)လ အဆင့္ျမင့္ လူထုစီမံခန္႔ခြဲေရး သင္တန္း၏ (၇) ႀကိမ္ေျမွာက္ သင္တန္းဆင္းပြဲႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေန႔ အခမ္းအနားကို ၁၀-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔၌ ထိုင္း-ကရင္နီနယ္စပ္၊ ဒုကၡသည္စခန္းအမွတ္-(၁) တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ အဆိုပါ အခမ္း အနားသို႔ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ ေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ထိုင္းအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိ ပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စခနု္းဒုကၡသည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္ မတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ နယ္စပ္ေဒသအေျခစိုက္ ကရင္နီအရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကရင္နီပညာေရးဌာန မွေက်ာင္းဆရာ၊…

ျပည္နယ္အဆင့္  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ  အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား                    အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးေန႔အခမ္းအနားက်င္းပ

ျပည္နယ္အဆင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးေန႔အခမ္းအနားက်င္းပ

                          KnIC (LWK): 10 De c   ကရင္နီျပည္နယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေစရန္အတြက္ ကယန္းအမ်ိဳးသမီး အစည္းအရံုး၊ ကရင္နီျပည္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကြန္ယက္၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး တို႔ွပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေသာ ျပည္နယ္အဆင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားအၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးေန႔ အခမ္းအနားကို လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ခန္းမတြင္ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ (၁၀)ရက္ေန႔ က်င္းပျပဳ…

ကရင္နီဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင္႔ျပန္လည္ထူေထာင္    ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္

ကရင္နီဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင္႔ျပန္လည္ထူေထာင္ ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္

    KnIC (LKW): 9 DEC ကရင္နီဒုကၡသည္မ်ား မိမိေနရပ္သို႔ မိမိဆႏၵအရ ဂုဏ္သိကၡႏွင့္အညီ ျပန္လည္အေျခခ် ေနထိုင္ႏိုင္ရန္၊ ဘဝလံုျခဳံေရးအတြက္ အာမခံခ်က္အျပည့္အဝရရွိေစရန္အတြက္ ကရင္နီဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ကရင္နီဒုကၡသည္ေကာ္မတီ (KnRC) မွႀကီးမႈ၍ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(ဂ)ရက္ႏွင့္ (၉)ရက္တြင္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေထးသမရပ္ရွိ၊ ေမာဒူဒီးဘိုး ေက့ထ်ိဳးဘိုးေဟာ္နန္း၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ကရင္နီဒုကၡသည္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အတြက္(KnRC) ေကာ္မတီဝင္ဦးလြီးဇီမွ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းရာတြင္ ဒုကွ်သည္ေတြကို ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားရာတြင္ အတင္းအဓမၼမဟုတ္ဘဲ…