ကရင္နီလူငယ္ စခန္းလူငယ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးေလွ်ာ႔ခ်ေရးေဖာ္ရမ္ စတင္ဖြင္႔လွစ္

ကရင္နီလူငယ္ စခန္းလူငယ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးေလွ်ာ႔ခ်ေရးေဖာ္ရမ္ စတင္ဖြင္႔လွစ္

  KnIC (HQ-TTK)      3 FEB ကရင္နီအမ်ိဳးသားလူငယ္အစည္းအရံုးမွ ကမကထိျပဳက်င္းပသည့္ ကရင္နီစခန္းလူငယ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးေလွ်ာ႔ခ်   ေရး ေဖာ္ရမ္ ဖြင့္လွစ္ပြဲကို ၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ (၃) ရက္ေန႔၌ ကရင္နီဒုကၡသည္စခန္းအမွတ္-(၁)၊  စခန္း  ေကာ္မတီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးတြင္က်င္းပရာ အခမ္းအနားသို႔ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီမွအတြင္းေရးမႉး-၂ ဦးေရႊမ်ိဳးသန္႔ဦးေဆာင္တက္ေရာက္ၿပီး၊ ဒုကၡသည္ပင္မေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ စခန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီမွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဗဟိုလူငယ္အစည္းအရံုး မွလူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စခန္းလူငယ္အစည္းအရံုးမွ တာဝန္ရွိလူ ငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ထိုင္းေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ စခန္း-(၁) ႏွင့္ခန္း- ၂မွ  …