ကရင္နီလူငယ္ စခန္းလူငယ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးေလွ်ာ႔ခ်ေရးေဖာ္ရမ္ စတင္ဖြင္႔လွစ္

 

KnIC (HQ-TTK)      3 FEB

ကရင္နီအမ်ိဳးသားလူငယ္အစည္းအရံုးမွ ကမကထိျပဳက်င္းပသည့္ ကရင္နီစခန္းလူငယ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးေလွ်ာ႔ခ်   ေရး ေဖာ္ရမ္ ဖြင့္လွစ္ပြဲကို ၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ (၃) ရက္ေန႔၌ ကရင္နီဒုကၡသည္စခန္းအမွတ္-(၁)၊  စခန္း  ေကာ္မတီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးတြင္က်င္းပရာ အခမ္းအနားသို႔ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီမွအတြင္းေရးမႉး-၂ ဦးေရႊမ်ိဳးသန္႔ဦးေဆာင္တက္ေရာက္ၿပီး၊ ဒုကၡသည္ပင္မေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ စခန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီမွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဗဟိုလူငယ္အစည္းအရံုး မွလူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စခန္းလူငယ္အစည္းအရံုးမွ တာဝန္ရွိလူ ငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ထိုင္းေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ စခန္း-(၁) ႏွင့္ခန္း- ၂မွ   လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား စုစုေပါင္း ၁၀ဝ ဦးခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

လူငယ္ႏွင့္မူးယစ္ေဆးဝါးေလွ်ာ႔ခ်ေရးေဖာ္ရမ္ ေခၚယူရျခင္းႏွင့္ပါတ္သက္၍ ဗဟိုကရင္နီအမ်ိဳးသားလူငယ္အစည္းအရံုးမွ အတြင္းေရးမႉးခူေတာ္ရယ္မွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ စခန္းတြင္းတြင္လူငယ္မ်ားသည္ မူးယစ္ေဆးဝါး   အဓိကအားျဖင့္ အရက္ေသစာေသာက္စားမႈမ်ားျပားၿပီး မူးယစ္ရမ္းကားမႈမ်ားရွိေနျခင္းႏွင့္ အရက္ေၾကာင့္မလိုလား အပ္ေသာ ျပႆနာျဖစ္ပြားျခင္း၊ လူငယ္မ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားဆက္စပ္ပါတ္သက္မႈမ်ားအတြက္ ဝိုင္းဝန္းအေျဖရွာရန္အတြက္ ဤေဆြးေႏြးပြဲကိုေခၚယူရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္း      လင္းေျပာ  ၾကားသြားပါသည္။

ဆက္လက္၍ ပင္မဒုကၡသည္ေကာ္မတီဥကၠဌမန္းေစာမွ လူငယ္မ်ားအား အားေပးအမွာစကားေျပာၾကားပါသည္။ ထို႔ေနာက္အစီအစဥ္အရ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ အတြင္းေရးမႉး-၂ ဦးေရႊမ်ိဳးသန္႔က လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံေရး အေျခအေန၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသား           တိုးတက္ေရးပါတီ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး   တည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို လူငယ္မ်ားအား   ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။

အခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္လာသည့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၊ ပါတီခြဲအတြင္းေရးမႉးလြီးဇီႏွင့္ ဒုကၡသည္စခန္းဆိုင္ရာ ထိုင္းအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမွ တာဝန္ရွိသူ စြန္ခ်ိဳင္း တို႔မွလည္း အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၾကပါ သည္။

တာဝန္ရွိသူအသီးသီးမွ အမွာစကားေျပာၾကားအၿပီး ကရင္နီဒုကၡသည္စခန္း (၂) ခုတြင္ျပဌာန္းလွ်က္ရွိသည့္        ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လိုက္နာက်င့္သံုးမႈအေျခအေနကို စခန္း-(၁) မွ စခန္းေကာ္မတီဒု-ဥကၠဌေနာ္ခူေဖာႏွင့္ စခန္း-၂ မွ  စခန္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉးဘိုလိုးလို တို႔ကလူငယ္မ်ားကို အသီးသီးရွင္းလင္းတင္ျပၾကပါသည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ အစီအစဥ္အရ စခန္းတြင္း လူငယ္ႏွင့္မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာကို ဝိုင္းဝန္းအေျဖရွာရန္အတြက္         တက္ေရာက္လာသည့္ လူငယ္မ်ားက အုပ္စု (၅) စုခြဲ၍ ေဆြးေႏြးၾကၿပီး အျပန္အလွန္အျမင္ျခင္းဖလွယ္၍ အေျဖထုတ္ၾက မည္ျဖစ္ပါသည္။

၂ ရက္တာက်င္းပမည့္ လူငယ္ႏွင့္မူးယစ္ေဆးဝါးေလွ်ာ့ခ်ေရးေဖာ္ရမ္သို႔ စခန္း-(၁)ႏွင့္ စခန္း-(၂) မွလူယ္ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း ၁၀ဝ ဦးခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

Leave a Reply