ကရင္နီဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင္႔ျပန္လည္ထူေထာင္ ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္

 

 

KnIC (LKW): 9 DEC

ကရင္နီဒုကၡသည္မ်ား မိမိေနရပ္သို႔ မိမိဆႏၵအရ ဂုဏ္သိကၡႏွင့္အညီ ျပန္လည္အေျခခ် ေနထိုင္ႏိုင္ရန္၊ ဘဝလံုျခဳံေရးအတြက္ အာမခံခ်က္အျပည့္အဝရရွိေစရန္အတြက္ ကရင္နီဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ကရင္နီဒုကၡသည္ေကာ္မတီ (KnRC) မွႀကီးမႈ၍ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(ဂ)ရက္ႏွင့္ (၉)ရက္တြင္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေထးသမရပ္ရွိ၊ ေမာဒူဒီးဘိုး ေက့ထ်ိဳးဘိုးေဟာ္နန္း၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ကရင္နီဒုကၡသည္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အတြက္(KnRC) ေကာ္မတီဝင္ဦးလြီးဇီမွ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းရာတြင္ ဒုကွ်သည္ေတြကို ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားရာတြင္ အတင္းအဓမၼမဟုတ္ဘဲ မိမိဆႏၵအရျဖစ္ၿပီး လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ ကာကြယ္ ေစာက္ေရွာက္မႈ လံုျခံဳမႈမ်ားေပးႏိုင္ရန္၊ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကို ဒုကၡသည္မ်ားအား သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားျဖန္႔ေဝေပးျခင္းႏွင့္ အသိပညာေပးရန္၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႕ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား လုပ္ငန္း ေခ်ာေမြ႕ေစေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပး ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ကုစားျခင္းႏွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ကို အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ေျပာသြားပါသည္။

ဒုကၡသည္စခန္းႏွစ္ခုတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာလူဦးေရ (၂၉၈၉)ဦးခန္႔အတြက္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားသည့္ အေထာက္အပံ့မ်ားရရွိႏိုင္ေရး၊ ဘဝလံုျခဳံစိတ္ခ်မႈရရွိေစေရး၊ အသိဥာဏ္ႏွင့္ လူမႈဘဝဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစေရးတို႔အတြက္ ဆက္စပ္ညွိ ႏိႈင္းေပးႏိုင္ရန္ ကရင္နီဒုကၡသည္ေကာ္မတီ (KnRC) ကို ၁၉၉၇-ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္စတင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုကရင္နီဒုကၡသည္ေကာ္မတီမွ ႀကီးမွဴး၍ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္တြင္(၄)ႀကိမ္၊ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊၂၀၁၅-ခုႏွစ္တြင္ (၂)ႀကိမ္ ကရင္နီလူမႈအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္အတူ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာမွ ရရွိလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚအေျခခံ၍ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္သည္ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ စတင္ၿပီဟု ယူဆမႈမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားရွိေနေသးသည္ဟု ယူဆမႈ မ်ားလည္းရွိေနေသး၍ ဒုကၡသည္မ်ားကို ေနရပ္ရင္းေဒသသို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္မႈ မရွိေသးေသာေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ဌာေနလက္လြတ္ တိုင္းရင္းသားမ်ား မိမိေနရပ္သို႔ ျပန္လည္အေျခခ်မႈသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားျဖစ္သည့္ မိမိဆႏၵအရ ျဖစ္ျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အညီျပန္လည္အေျခခ် ေနထိုင္ခြင့္ရွိျခင္း၊ ဘဝလံုျခံဳေရးအတြက္အာမခံခ်က္အျပည့္အဝရွိျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီျဖစ္ေစရန္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈအစီအစဥ္မစတင္မီ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမည့္ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ (၁၃)ခ်က္ကို ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လာလွ်င္ အဓိကႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည့္ စိန္ေခၚခ်က္မွာ ေၾကာက္ရြံ႕မႈ၊ မွတ္ပံုတင္ရရွိမႈ၊ ေျမယာအသံုးခ်မႈ၊ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈတူညီစြာရရွိမႈ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာရရွိမႈမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ေျမေနရာ သတ္မွတ္ထားရွိမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒီေမာဆို၊ ဖရူဆို၊ ဖာေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လ်ာထားေသာ္လည္း အစိုးရဘက္မွ “ျပန္လာတဲ့အခ်ိန္မွစီစဥ္ေပးမယ္ လို႔ေျပာတယ္ က်ေနာ္ေတာ္တို႔က မတရားအသင္း ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ တရားဝင္ေပးလို႔ရေအာင္ NCA လက္မွတ္ထိုးလိုက္ လို႔ေျပာတယ္” ဟုဒုဝန္ႀကီး ဦးေညးရယ္ကဆိုသည္။

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနမွ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ရဖို႔နဲ႔ မွတ္ပံုတင္လုပ္ဖို႔ကိစၥကို ေနရပ္ျပန္ လာေသာအခါမွသာ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမွန္မမွန္၊ အမွန္တကယ္ေနထိုင္မႈရွိမရွိကို စီစစ္ၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ျပန္လာေသာအခါတြင္ ပညာေရးစနစ္ကို ဟိုဘက္ဒီဘက္ ညွိႏိႈင္းဖို႔လိုေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ပညာေရးမႉးကို(၂)ႀကိမ္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။  နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီး ဌာနမွ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာသင္တန္းမ်ား ေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ FRC (NGOs) မွပန္းရံလုပ္ငန္း၊ ဆိုင္ကယ္ျပင္လုပ္ငန္းမ်ားကို (၃)လတာ သင္တန္းဖြင့္ေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးၿပီး သင္တန္း တက္ေရာက္ သူမ်ားကို (၃)လတာ ေနထိုင္စားေသာက္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။ ကရင္ျပည္နယ္ဘက္မွ ျပန္လာေသာ ဒုကၡသည္ ပထမသုတ္ကို Social Worldတြင္ ေတြ႕ရွိရသည္မွာ ထိတ္လန္႔စရာျဖစ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ သတိထားစရာ၊ သင္ခန္းစာယူစရာတစ္ခု ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသို KNPP/ KnRC/ NGOs/ INGOs/ LOCAL NGOs/ CBOs/ CSOs အဖြဲ႕ႏွင့္ အစိုးရဘက္မွ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး လူဦးေရ(၅၀)ဦးခန္႔ရွိေၾကာင္း သတင္းKရရွိပါ သည္။

 

ဦးေအာင္ေမာင္း၊ ပိုးျမာ၊ ၾကားျမာ၊ ကူးမို၊

ေဘာ္ရယ္

Leave a Reply