ကရင္နီစိုက္ပ်ိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္း၏ တတိယအႀကိမ္ေျမွာက္ သဘာဝနည္းက်စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထရပ္တည္ေရး (၆) လ သင္တန္း ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆံုး


KnIC(HQ): 14 December

မဟာမဲေခါင္ေဒသစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း Great Mekong Sub-region Agriculture and Education Development Foundation(GMSAEDFC) ႏွင့္ ကရင္နီ လူမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးစင္တာ (KSWDC) တို႔ပူးတြဲအစီအစဥ္ျဖင့္ဖြင့္လွစ္သည့္ ကရင္နီသဘာဝနည္းက်စိုက္ပ်ိဳးေရးသင္တန္း (Karenni Ecological Farming Center) ၏တတိယအႀကိမ္ သဘာဝနည္းက်ႏွင့္ ကိုယ္ ထူကိုယ္ထတပိုင္တႏိုင္စိုက္ပ်ိဳးေရး (၆) လသင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားကို ထိုင္း-ကရင္နီနယ္စပ္ သင္တန္းအေျခစိုက္ရာေနရာတြင္ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပ ၿပီးစီး ခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

အဆိုပါ စိုက္ပ်ိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္းကို ဂ်ပန္အစိုးရ.အကူအညီျဖင့္ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္၊ ဇူလိႈင္လခန္႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ၿပီး ယခုအႀကိမ္သည္တတိယေျမွာက္သင္တန္းဆင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးေက်ာင္း အေနျဖင့္ ကရင္နီျပည္ နယ္ေဒသ အသီးသီးမွ လူငယ္ေပါင္း ၇၀ ခန္႔ကို ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သင္တန္းဆရာ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ထိုင္း-ဂ်ပန္ ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ဥကၠဌလည္းျဖစ္သူ ဆရာကြန္မင္းမွ သင္ တန္းဆင္းပြဲ အမွာစကားတြင္ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါသင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားသို႔ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီမွ အတြင္းေရးမႉး-၂ ဦးေရႊမ်ိဳးသန္႔၊ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ခူထဲဘူး၊ ခူပလူးရယ္ႏွင့္ ပါတီအရံဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ခြန္းဧလိယာတို ႔အျပင္ စီမံကိန္း၏ ကြင္းဆင္းႀကီးၾကပ္သူျဖစ္သည့္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမစၥတာယူကီ၊ ဂ်ပန္မ်က္လွည့္ ပညာရွင္ (၂) ဦး၊ နယ္စပ္ထိုင္းစစ္တပ္မွအရာရွိမ်ား ႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား စုစုေပါင္း ၆၀ ဦးခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီကိုယ္စား အတြင္းေရးမႉး-၂ ဦးေရႊမ်ိဳးသန္႔မွ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ “ျမန္မာႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ အုပ္စိုးသူအဆက္ဆက္ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေခတ္မွီစက္မႈ ဖြံ႕ၿဖိးတိုးတက္     သည့္ႏိုင္ငံေတာ္ အျဖစ္တည္ေဆာက္ရန္ အစဥ္ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာ္လည္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ မရွိေသာ   ေၾကာင့္ လက္ေတြ႕တြင္ အိမ္နီးခ်င္း ေလာႏိုင္ငံကိုေတာင္အမွီမလိုက္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနမွာ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိးရန္အတြက္ တိုင္းျပည္ဝင္ေငြရရွိရန္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကို အားသြန္းခြန္စိုက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရ န္လိုအပ္ေၾကာင္း တစ္ဘက္တြင္လည္း လက္ရွိျပည္တြင္း လူထုမွာ ဓါတုေဆးဝါး သံုးသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ သံသရာတြင္ လည္ပါတ္ေနၿပီး လူသားတို႔၏က်န္းမာေရး သဘာဝပါတ္ဝန္းက်င္ထိ ခိုက္မႈႏွင့္အတူ မ်ိဳးေစ့အတြက္ ကုပၼဏီမ်ားကိုမွီခိုအားထားရသည့္ေခတ္ သို႔ေရာက္ ရွိေနေၾကာင္း လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ေလ့ လာသင္ယူခဲ့ သည့္ သဘာဝနည္းက်စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ျခင္းနည္းလမ္းကို လူထုအတြင္းက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေရာက္ ရွိေအာင္   ေဆာင္ရြက္ ၾကေစ လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။

သင္တန္းသို႔ ကရင္နီေဒသအသီးသီးမွ တက္ေရာက္လာသည့္ သင္တန္းသူသင္တန္းသား (၂၆) ဦးရွိၿပီး သင္တန္းသား မ်ားအေနျဖင့္ (၆)လတာကာလအတြင္း သဘာဝနည္းက်စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္မ်ား။ မ်ိဳးေစ့ထုတ္ လုပ္ျခင္း။ သဘာဝေျမၾသဇာႏွင့္ သဘာဝပိုးသတ္ေဆးမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း ပညာရပ္မ်ားအျပင္ လူ႔အသံုးအေဆာင္ စၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေဆးဝါး၊ ဆပ္ျပာႏွင့္ အေျခခံစားကုန္အခ်ိဳ႕ကို သဘာဝစိုက္ ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ သီးႏွံမ်ားမွ ထုတ္လုပ္သည့္နည္းပညာရပ္မ်ားကို လည္းေလ့လာသင္ၾကားခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။

သင္တန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက မိမိတို႔ယခုသင္တန္းကို တက္ေရာက္ ခြင့္ရ ျခင္းမွာ အလြန္ အင္မတန္ ကံေကာင္းေၾကာင္း ယခင္က ေျမႀကီးကေရႊသီးသည္ ဟူသည့္ စကားကို အပိုေျပာျခင္းဟု မွတ္ယူခဲ့ ေၾကာင္း သို႔ရာတြင္ ဤသင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီးခ်ိန္မစ၍ မိမိတို႔လိုအပ္သည့္ စားနပ္ ရိကၡာအသံုးအေဆာင္မ်ားကို ေျမႀကီး စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏိုင္သည္ကို လက္ေတြ႕ သိရွိခဲ့ရၿပီျဖစ္ေၾကာင္းေျ ပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

သင္တန္းတြင္ ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕လိုက္ဘက္စံုထူးခၽြန္ဆုမ်ားကို ခ်ီးျမွင့္ေပးခဲ့ၿပီး သင္တန္းဆင္းပြဲကို နံနက္ ၁၁း၃၀ နာရီခန္႔တြင္ေအာင္ျမင္စြာရပ္နားလိုက္ပါသည္။

Leave a Reply