(၇) ႀကိမ္ေျမွာက္အဆင့္ျမင့္လူထုစီမံခန္႔ခြဲေရးသင္တန္းဆင္းပြဲႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေန႔တၿပိဳင္နက္က်င္းပ

KnIC(HQ): 11st December

 

 

KNPP ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုးကိုယ္စား အတြင္းေရမွဴ း(၂)ဦးေရႊမ်ိဳးသန္႔မွ သင္တန္းသူ/သားမ်ားကို အားေပးစကားေျပာၾကား

ကရင္နီလူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္းမွ ကမကထျပဳက်င္းပဖြင့္လွစ္သည့္ (၆)လ အဆင့္ျမင့္ လူထုစီမံခန္႔ခြဲေရး သင္တန္း၏ (၇) ႀကိမ္ေျမွာက္ သင္တန္းဆင္းပြဲႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေန႔ အခမ္းအနားကို ၁၀-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔၌ ထိုင္း-ကရင္နီနယ္စပ္၊ ဒုကၡသည္စခန္းအမွတ္-(၁) တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ အဆိုပါ အခမ္း အနားသို႔ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ ေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ထိုင္းအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိ ပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စခနု္းဒုကၡသည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္ မတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ နယ္စပ္ေဒသအေျခစိုက္ ကရင္နီအရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကရင္နီပညာေရးဌာန မွေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ား သင္တန္းဆင္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ား ကရင္နီလူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး သင္တန္း ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္အားေပး ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားႏွင့္ေက်ာင္း သူေက်ာင္းသားမ်ား စုစုေပါင္း ၂၀ဝ ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။

          သင္တန္းဆင္းပြဲတြင္ သင္တန္းက်င္းပရျခင္းႏွင့္ပါတ္သက္၍ သင္တန္းတာဝန္ခံျဖစ္သူ ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ အတြင္းေရးမႉး-၁ ဦးေအာင္ဆန္းျမင့္က ကရင္နီအမ်ိဳးသားမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ တာ ဝန္ယူေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ရွိသည့္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ ကရင္နီလူငယ္မ်ားကို ေမြးထုတ္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ႔  ႏွင္႔ သင္တန္းၿပီးဆံုးသြားသည့္လူငယ္မ်ား အေနျဖင့္လည္း သင္တန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း အနာဂါတ္တြင္ လူထု အက်ိဳးသယ္ပိုးထမ္းေဆာင္ၾကရန္ေျပာၾကားသြားပါသည္။

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ကိုယ္စား အတြင္းေရးမႉး-၂ ဦးေရႊမ်ိဳးသန္႔က သင္တန္းဆင္း လူငယ္မ်ားအား အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတၤီ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကရင္နီျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္နီ အမ်ိဳးသားအေရးအဆင့္ကိုသာ ဦးတည္ရည္ရြယ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ တႏိုင္ငံလံုး ရွိဘဝတူတိုင္းရင္းသားေဒသ မ်ားတြင္သာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းၿပီး စစ္မွန္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမွတဆင့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္   ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ေရးသို႔ တိုင္ဦးတည္သျဖင့္ အေရာက္လွမ္းရသည့္ပန္းတိုင္မွာ မနီးေသးပါေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔ပန္းတုိင္     ေရာက္ေအာင္ဆက္လက္ခ်ီတက္ရာတြင္ မိမိတို႔၏မၿပီးဆံုးေသးေသာတာဝန္မ်ားကို လူငယ္မ်ား ကလက္ဆင့္ကမ္း ဆက္လက္သယ္ပိုးထမ္းရြက္ၾကရမည္ျဖစ္၍ မိမိတို႔ေလ့လာသင္ယူ တတ္ေျမွာက္ ခဲ့ေသာပညာမ်ားအျပင္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာအသိအျမင္မ်ားၾကြယ္ဝလာေစရန္ ေလ့လာဆည္းပူး၍ ကရင္နီ အမ်ိဳးသားမ်ားဘဝလြတ္ေျမွာက္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားသြားပါသည္။

အဆင့္ျမင့္လူထုစီမံခန္႔ခြဲေရးသင္တန္းတြင္ လုပ္အားေပးဆရာမအျဖစ္တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသူ ဆရာမ Darja ကလည္း သင္တန္းဆင္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို အမွာ စကားေျပာၾကားသြားၿပီး သင္တန္းဆင္း ေက်ာင္းသားမ်ား၏မိဘကိုယ္စား စခန္းတရာသူႀကီးအျဖစ္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဦးညာဏ ကေက်းဇူးတင္စကားေျပာ ၾကားေပးပါသည္။

ထို႔ေနာက္သင္တန္းဆင္းေက်ာင္းသားမ်ား၏ကိုယ္စား ေက်ာင္းသူတစ္ဦးႏွင့္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးတို႔မွလည္း ယခုကဲ့ သို႔ အဆင့္ျမွင့္ လူထုစီမံခန္႔ခြဲေရးသင္တန္း တက္ေရာက္ခြင့္ရျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ စကားျပန္လည္ေျ ပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

သင္တန္းဆင္းပြဲတြင္ သင္တန္းဆင္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အေျခခံသင္ႏွစ္မွေက်ာင္းသူ   ေက်ာင္းသားမ်ားက အုပ္စုလိုက္သီခ်င္းသီဆိုျခင္းႏွင့္အတူ ယဥ္ေက်းမႈအကမ်ားျဖင့္ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ၾကၿပီး သင္တန္းတြင္ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္ သည့္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကိုလည္း ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းႏွင့္အတူ သင္တန္း ဆင္းလက္မွတ္မ်ားကို သင္တန္းေက်ာင္းတာဝန္ခံ ကေပးအပ္ခဲ့ပါသည္၊

သင္တန္းဆင္းပြဲႏွင့္တဆက္တစပ္တည္းေဆာင္ရြက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ ႔ႏွင့္ပါတ္သက္၍ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ေပၚေပါက္လာပံုကို ကရင္နီလူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္းမွ ဆရာမ ပပမုိး ကရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေန႔ ႔အထိမ္းအမွတ္အတြက္ က်င္းပသည္႔ ေဘာ္လီေဘာႏွင့္ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းခတ္ၿပိင္ပြဲမ်ားမွဆုရရွိသူ မ်ားႏွင့္ ပန္းခ်ီ၊ စာစီစာကံုးႏွင့္ ကဗ်ာၿပိင္ပြဲ မ်ားမွဆုရရွိသူမ်ားကိုလည္း ဆုခ်ီးျမွင့္ေပးခဲ့ပါသည္။၊

နံနက္ ဝ၉း၃၀ နာရီတြင္စတင္က်င္းပသည့္ အဆိုပါအခမ္းအနားကို နံနက္ ၁၁း၅၈ နာရီတြင္ေအာင္ျမင္စြာ ရပ္နားလိုက္ ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

Leave a Reply