ဘိုင္လထရယ္ အဂရီးမန္႔ (Bilateral Agreements) ဆိုတာ ဘာလဲ? (၂)

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား (Bilateral Agreements)ဆိုသည္မွာ ယခင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္က ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP)နဲ႔ အစိုးရတို႔အၾကား ႏွစ္ႀကိမ္တိတိ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဒုတိယ အႀကိမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တဲ့ ဘိုင္လထရယ္ အဂရီးမန္႔ (Bilateral Agreements) အျပည့္အစံုကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဆက္လက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ဘိုင္လထရယ္ အဂရီးမန္႔ (Bilateral Agreements) ဆိုတာ ဘာလဲ? (၁)

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား (Bilateral Agreements)ဆိုသည္မွာ ယခင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္က ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP)နဲ႔ အစိုးရတို႔အၾကား ႏွစ္ႀကိမ္တိတိ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔မွာ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပထမ အႀကိမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တဲ့ ဘိုင္လထရယ္ အဂရီးမန္႔ (Bilateral Agreements) အျပည့္အစံုကို ေအာက္ပါ အတိုင္း ဆက္လက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

KNPPမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ခူဦးရယ္၏ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းႏွင့္ အပိတ္မိန္႔ခြန္း

KNPPမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ခူဦးရယ္၏ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းႏွင့္ အပိတ္မိန္႔ခြန္း

NRPC ရန္ကုန္တြင္ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးေကာ္မီတီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ (PC) တို႔၏ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ခူဦးရယ္၏ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းႏွင့္ အပိတ္မိန္႔ခြန္း… မိန္႔ခြန္းအျပည့္အစံုဖတ္ရန္ ေအာက္ပါလင့္ကိုနိပ္ပါ Khu-Oo-Reh-opening-and-closing-speechs